Tiskādu vidusskola

Adrese: Parka iela 4, Vecružinas ciems, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4636

Tālruņi: kanceleja – 64646124, direktors – 64646136, e-pasts: tiskadi@saskarsme.lv

Direktore: Olga Miseviča

Direktores vietniece mācību darbā: Jeļena Bažanova

Direktores vietniece audzināšanas darbā: Irīna Ščerbakova

Tiskādu vidusskola atrodas Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinā. Dibināta 1868.gadā (Tiskādu pareizticīgo draudzes sk., no 1920. Ružinas sešklasīgā pamatskola, no 1945. – Tiskādu nepilnā vidusskola, tagadējais nosaukums kopš 1953.) Tagadējā ēka celta 1975. g. Skolas ilggadējs direktors – Aleksandrs Vatulins (dz. 1921. – miris 1997.) strādāja no 1955. līdz 1985. gadam. Viktors Kovaļovs (dz. 1952.g.) strādāja par direktoru no 1985.gada līdz 2014.gadam. No 2014. gada 1.oktobra skolas direktore ir Olga Miseviča.

Mācību valoda: krievu

Skolēnu skaits 2020./2021.mācību gadā – 147, pirmskolas izglītojamie-7

Darbinieku skaits: pedagoģiskie darbinieki – 24, tehniskie darbinieki – 14.

Skolas īstenojamās izglītības programmas:                                                                           

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma. 

Kods: 01011121                                                                                                          

Pamatizglītības  mazākumtautību programma.

Kods:21011121                                                                                                                           Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību  programma.

Kods: 31011021                                                                                      

Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem  ar mācīšanās traucējumiem. Kods:21015621

Skolas ārpusstundu aktivitātes un īpašie piedāvājumi skolēniem:

 pagarinātās dienas grupa, individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos, B kategorijas autovadītāju apmācība, A kategorijas traktora vadītāju apmācība,  skolēnu apmācība uzņēmējdarbībā projekta „Esi līderis!” ietvaros, baseina apmeklēšana 2.,3.un 7.klases skolēniem, tenisa nodarbības, Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas tehniskās jaunrades interešu izglītības nodarbību apmeklēšana. Vidusskolēni apgūst 2.svešvalodu – vācu, apmeklē fakultatīvus latviešu valodā, matemātikā,angļu valodā un ģeogrāfijā.

Interešu izglītības programmas:

vokālais ansamblis un solisti (1.-4.kl.), vokāli instrumentālais ansamblis (11.-12.kl.), instrumentālais ansamblis (3.-12.kl.),vokālais ansamblis un solisti (5.-9.kl.), leļļu teātris un teātris (5.kl.), "Brīnumkrāsas" (2.-6.kl.), sporta spēles (1.-12. kl.), izdzīvošanas ABC (6.-12.kl.), koriģējošā  vingrošana ar mākslas vingrošanas elementiem (1.-6.kl.), leļļu teātris un teātris (3.kl.), EKO metode (5.-8.kl.), deju grupa (1.-5.kl.), radošās darbnīcas- "Fantāziju pasaule" (1.-4.kl.), Latviešu tautas dzīvesziņa (4.-6.kl.). 

Skolas dalība projektos:

  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros skolā īsteno šādus pasākumus sākumskolas un pamatskolas skolēniem: individuālās speciālā pedagoga konsultācijas, nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā, praktiskās nodarbības dabaszinībās „KasKurKadis meklē atbildes”,nodarbības individuaizētam macību atbalstam ķīmijā,  praktiskās nodarbības „Cipariņš eksperimentē, mācību vizīte uz Jaundomes muižu, interešu izglītības programma „LEGO pasaule”. Sākumskolā  strādā pedagoga palīgs STEM priekšmetos sākumskolā (matemātika un dabaszinības), dabaszinātņu nometne "Garā pupa".

  • Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”;
  • Projekts “Latvijas skolas soma”;
  • Eiropas savienības Erasmus +programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2)skolu apmaiņas partnerību projekts Nr .2018-1-RO01-KA229-049091_2 “Zwischen den Kulturen”

Tradīcijas un svētku pasākumi: skolēni piedalās novada latviešu valodas mācību priekšmeta olimpiādē, Latvijas krievu mācībvalodas skolu atbalsts asociācijas teātra mākslas un skatuves runas konkursos, Rēzeknes novada skatuves runas konkursā. Skola ir slavena ar sporta tradīcijām - volejbolā, galda tenisā, skriešanā, futbolā, florbolā, vieglatlētikā. Katru gadu notiek rudens un pavasara pārgājieni, iesvētīšana pirmklasniekos un vidusskolēnos, tūrisma diena, bibliotēkas pasākumi un konkursi, Ziemassvētku mielasts skolēniem, kuriem mācību rezultāti ir no 7 līdz 10 ballēm, absolventu tikšanās vakars, mācību gada noslēguma pasākums "Mēs kļuvām par gadu vecāki", Labdarības akcijas, mācību ekskursijas. Svētku pasākumi: Zinību diena, Tēvu diena, Skolotāju diena, Lāčplēša diena, Valsts proklamēšanas gadadiena, Ziemassvētku eglīte, Meteņi, Lieldienas, Ģimenes diena, Valentīndiena, Dzejas diena, Baltā galdauta svētki, Eiropas diena, Pēdējais zvans, izlaidumi.

Pedagoģi, kuri veltījuši skolai 15 un vairāk gadu:  Marija Borisovska, Marija Ščemeļova, Irēna Dubovska, Valentīna Beļajeva, Gaļina Žugunova, Ļuda Ščemeļova, Aleksandrs Mironovs, Irīna Ščerbakova.