Bibliotēkas

 Silmalas bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Malta, c. Gorņica, Saules iela  4, LV-4630.
Darba laiks: darba dienās no 08.00 līdz 16.30, pusdienas pārtraukums 12.00-12.30

Vadītāja: Diāna Rakova

e-pasts: diana.rakova@rezeknesnovads.lv

Silmalas pagasta bibliotēka ir dibināta 1950. gadā. Tā apkalpo Silmalas pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka izvietota otrajā stāvā Silmalas pagasta pārvaldes telpās. 

              Statistika uz 01.01.2018.  

Lietotāju skaits -105, t.sk.37 bērni  

Apmeklējumi- 4074 (t.sk. 504 virtuālie apmeklējumi) 

Izsniegumu kopskaits- 6482
Grāmatu izsniegums - 3409

Seriālizdevumu izsniegums- 2740

Bibliotēkas fonds –5864 grāmatas , 1227 periodiskie izdevumi, 19 elektroniskie 

Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1348. Pašreiz Silmalas bibliotēkā lasītājiem pieejami 5 datori, 1 dators vadītājai, ātrgaitas interneta pieslēgums, bezvadu internets aptuveni 50 m rādiusā ap bibliotēku, 1 multifunkcionālās iekārta ( kopētājs – printeris – skeneris).

Bibliotēkā izveidots bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, spēlēt galda spēles, zīmēt, likt puzles, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus.

Katru mēnesi notiek tematiskās un jaunieguvumu izstādes; ir izveidots novadpētniecības plaukts.

Bibliotēkas piedāvājums.

Abonētās datubāzes. Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka".

Datori un internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana. Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 26105479, e-pastu diana.rakova@rezeknesnovads.lv .

SBA. Lietotājiem vajadzīgos, bet bibliotēkas krājumā neesošos izdevumus, var saņemt staprbibliotēku abonementa kārtā.

Brīva laika pavadīšana. Visiem bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja patīkami un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Bērni var spēlēt dažādas galdu spēlēs, zīmēt vai krāsot bērnu stūrītī, pieaugušie var ērtos apstākļos palasīt avīzes vai žurnālus.

Periodiskie izdevumi 2018.gadā:

Silmalas dzīve; Ieva; Ievas Māja; Ievas Stāsti; Mazajam flotistam; Люблю; МК-Латвия; Лиза; Резекненские вести; Латвийские вести; Толока. Волшебный; Толока. Саша и Маша; Толока. Наша кухня; Толока. Делаем сами.

Ružinas bibliotēka  

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c. Vecružina, Lakstīgalu iela  7, LV-4636.
Darba laiks: darba dienās no 8.30 līdz 17.00, pārtraukums no 12.30-13.00.
Vadītāja: Larisa Varlamova.                                                                                Tālrunis: 64646132 

e-pasts:   larisavarlamova@inbox.lv 

Silmalas pagasta bibliotēka ir dibināta 1947. gadā. Tā apkalpo Ružinas  un apkārtējo ciemu pagasta iedzīvotājus. Bibliotēka atrodas Vecružinas ciemā, vienā ēkā ar Ružinas pasta nodaļu.

                    Statistika uz 01.01.2018.

Lietotāju skaits – 160, t.sk. bērni – 55

Apmeklējumi –3163, t.sk. bērni –739

Grāmatu izsniegums –3923,

Bibliotēkas fonds –4760 eksemplāri, t.sk. 3912 grāmatas un 836  seriālizdevumi.
Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1303. Bibliotēkā lasītājiem ir pieejami 6 datori, 1 dators vadītājai, ātrgaitas interneta pieslēgums, bezvadu internets aptuveni 50 m radiusā ap bibliotēku, 2 multifunkcionālās iekārtas (kopētājs-printeris-skeneris).  Bibliotēkā ir bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, zīmēt, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus. Ružinas bibliotēkas krājums ir 100 % atspoguļots BIS ALISE. Bibliotēka sniedz iedzīvotājiem informācijas un uzziņu pakalpojumus, izmantojot tradicionālos un elektroniskos informācojas avotus, datu bāzes, starpbibliotēku abonementu.

Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka akreditēta kā vietējas nozīmes bibliotēka 2016.gada 17. novembrī uz pieciem gadiem.

Periodiskie izdevumi 2018.gadā:

Ievas Māja ,Kas Jauns Avīze, Avene, MK – Латвия, Латвийские Вести, Семь суперсекретов, Резекненские Вести, Люблю 1000 советов, 1000 советов дачнику . Сваты, Саша и Мaша,  Делаем сами, Журнал "Домашнии"     

Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka  atrodas vienstāvu  ēkā.  2017. gadā Ružinas bibliotēku telpu platība palielinājusies no 53 m2 līdz  68m, bibliotēkā ir izveidoti atsevišķi: bērnu stūrītis un atsevišķi neliela krātuves telpa.

          Silmalas pagasta Ružinas bibliotēkas materiālais un tehniskais stāvoklis ir jūtami uzlabojies tieši pēdējo gadu laikā. Vispirms to veicināja bibliotēku datorizācijas uzsākšana, pašvaldība nodrošināja ar mēbelēm.

         Informācija par bibliotēku ir pieejama pagasta un novada pašvaldības, reģiona galvenās bibliotēkas tīmekļa vietnēs, kultūras kartē, izdevumā “Silmalas Dzīve” un informācijas stendos.

 Kruķu bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, c.Kruķi, Miera iela 4 

Tālrunis: 64644953

e-pasts: anitalaizane@rezeknesnovads.lv

Vadītāja: Anita Laizāne

Darba laiks: darba dienās no 8.00 līdz 16.30, pārtraukums 12.00-12.30 

Kruķu bibliotēka atrodas Silmalas pagasta rietumu daļā, Kruķu ciemā, vienā ēkā ar tautas namu un SIA „Kruķi” kantori. Izsekojot vēsturi arhīva materiālos, atrastas ziņas, ka bibliotēka dibināta 1951. gadā un reģistrēta Maltas rajona Kultūras un izglītības nodaļā. Pirmais bibliotēkas vadītājs – Sadofijs Pankovs. Daudzus darba gadus bibliotēkai ir veltījušas Marija Blohina, Mirimija Danilova, Varvara Kurašova, Jevdokija Kitajeva. 2005. gadā ir uzsākta bibliotēkas datorizācija, pateicoties VVBIS projektam „Gaismas tīkls”. 2007. – 2008. gadā visās bibliotēkās realizē LR Kultūras ministrijas, v/a „ Kultūras un informācijas tīkls”, Bila un Melindas Geitsu fonda projektu „Trešais tēva dēls”. Pašreiz Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā lasītājiem pieejami 5 datori, 1 dators vadītājai, ātrgaitas interneta pieslēgums, bezvadu internets aptuveni 50 m rādiusā ap bibliotēku, 2 multifunkcionālās iekārtas ( kopētājs – printeris – skeneris).

               Statistika uz 01.01.2018.

Lasītāji: 194, t.sk.bērni -72

Apmeklējums: 3198

Izsniegums: 4819

Krājums: 3853 grāmatas, 1049 periodiskie izdevumi, 16 elektroniskie dokumenti

Periodiskie izdevumi 2018. gadā: AgroTops, Dārza Pasaule, ievas stāsti, Ievas Māja, Ievas Veselība, Pūcīte, Веселый колобок, Латвийские вести, Лилит, Люблю!, Патрон, О чем врачи не говорят, Толока Садовод и огородник, Толока Домашний, Семеро с ложкой, Толока.Делаем сами, Резекненские Вести, Silmalas dzīve

Bibliotēkā izveidots bērnu stūrītis, kurā mazie apmeklētāji var rotaļāties, spēlēt galda spēles, zīmēt, likt puzles, lasīt grāmatas un bērnu žurnālus.

Kruķu bibliotēkas ziņas lasiet bibliotēku portālā http://www.biblioteka.lv/Libraries/silmalas-pagasta-kruku-biblioteka  

un sociālajos tīklos   http://www.facebook.com/krukibibl/           

Štikānu bibliotēka

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n  Ružina, c.Štikāni, LV-4636 Darba laiks: darba dienās no 8-17, pusdienu pārtraukums 12- 13.

Vadītāja: Nadežda Boļšakova  

Tālrunis: 64646941

e-pasts: nadezhda.bolshakova@inbox.lv

Štikānu bibliotēka ir dibināta 1951. gadā. Tā apkalpo Štikānu, Rogoviku un apkārtējo ciemu iedzīvotājus. 

 

Statistika uz 01.01.2018.

Lietotāju skaists – 95, t.sk. 33 bērni,

Apmeklējumi – 1349,

Grāmatu izsniegums – 5337,

Bibliotēkas fonds – 4195 grāmatas, 759-periodiskie izdevumi, 10-elektoniskie dokumenti.      Bibliotēkas fonds tiek pastāvīgi papildināts un atjaunots, īpaši tādās nozarēs, kā vēsture, kultūras vēsture, pedagoģija, psiholoģija, daiļliteratūra. Piešķirtais finansējums krājumu papildināšanai no Silmalas pagasta pašvaldības budžeta sastāda EUR 1360 . Bibliotēkā ir 5 datori ar Internet pieslēgumu, printeris, skeneris.

Periodiskie izdevumi 2018.gadā: 7 Секретов, Совершенно секретно, МК Латвия, Сегодня, Резекненские Вести, Бабушка целительница, Люблю, Открыто, Лилит, Тайны звезд, Просто вкусно

Pagasta bibliotēkas piedāvā:
• grāmatu krājumu: daiļliteratūru un nozaru literatūru, uzziņu literatūru;
• preses izdevumus: avīzes un žurnālus;
• starpbibliotēku abonementa pakalpojumus;
• novadpētniecības materiālus un novadpētniecības kartotēku;
• alfabētisko katalogu;
• tematiskās, precizējošas uzziņas un konsultācijas;
• bezmaksas interneta izmantošanu;
• iespēju strādāt ar standartprogrammām Microsoft Word, Excel;
• melnbalto un krāsaino izdruku;
• tematiskās un jaunieguvumu izstādes;
• masu pasākumus dažādās tematikās;
• spēļu stūrīti bērnu nodaļā;    
• materiālus par Eiropas Savienību. 

Visas Silmalas pagasta bibliotēkas saņem finansējumu no pašvaldības budžeta. 2007.- 2008. gadā realizēts Bila un Melindas Geitsu fonda projekts „Trešais tēvadēls”. Visās bibliotēkās uzstādīta datortehnika, multifunkcionālās iekārtas (kopētāji, printeri, skeneri) darbojas ātrgaitas internets, kā arī bezvadu internets.